Vuosilomat

Lomakausi on jo käynnistynyt ja lomakauden suosituin hetki on jo nurkan takana. Monessa asiakas yrityksessämme kesälomat ovatkin jo alkaneet pyörimään ja tiedämme, että aihe saattaa tuntua koukeroiselta, joten ajattelimme kerrata vuosilomiin liittyviä perusasioita kanssanne.

Vuosiloman ansainta

Vuosilomaa kertyy lomanmääräytymisvuoden aikana, joka on aina 1.4.-31.3.

Jos työsuhde on kestänyt lomanmääräytymisvuoden päättyessä vähintään vuoden, vuosilomaa kertyy 2,5 päivää jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos työsuhde on kestänyt alle vuoden, vuosilomaa kertyy 2 päivää jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.

Täysi lomanmääräytymiskuukausi

Vuosilomaa ansaitaan jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Työntekijän täysi lomanmääräytymiskuukausi määräytyy joko 14 päivän säännön tai 35 tunnin säännön perusteella.

14 päivän sääntöä on pidettävä pääsääntönä. Säännön valinta ratkeaa työsopimuksen mukaisen työajan perusteella. Jos työajasta ei ole sovittu, ratkaisevaa on se, millainen työntekijän työaika on käytännössä vakiintuneesti ollut. Sääntöjä ei sovelleta rinnakkain. 14 päivän säännön piiriin kuuluvat ne, jotka sopimuksen mukaan työskentelevät kaikkina kuukausina vähintään 14 päivänä. Heille lomaa kertyy jokaiselta sellaiselta kalenterikuukaudelta, jonka ajalta heillä on vähintään 14 työpäivää tai työssäolon veroista päivää.

35 tunnin sääntö koskee niitä, jotka sopimuksen mukaan työskentelevät kuukaudessa alle 14 päivää, mutta ainakin yhtenä kuukautena vähintään 35 tuntia. Heille vuosilomaa kertyy jokaiselta sellaiselta kalenterikuukaudelta, johon sisältyy vähintään 35 työtuntia tai työssäolon veroista tuntia.

Työntekijälle ei kerry vuosilomaa osa-aikatyössä, jos työtä on joko alle 14 päivää tai alle 35 tuntia kalenterikuukaudessa. Tällöin työntekijällä on kuitenkin oikeus vapaaseen ja siitä maksettavaan lomakorvaukseen.

Vuosiloman pituus ja ajankohta

Vuosilomasta 24 arkipäivää on sijoitettava lomakaudelle 2.5.-30.9. (kesäloma). Muu osa lomasta (talviloma) on annettava viimeistään seuraavan lomakauden alkuun mennessä. Kesäloma ja talviloma on annettava yhdenjaksoisena, jollei työn käynnissä pitämiseksi ole välttämätöntä jakaa sitä osaa kesälomasta, joka ylittää 12 arkipäivää, pidettäväksi yhdessä tai useammassa osassa.

12 arkipäivää ylittävä osa lomasta voidaan antaa yhdessä tai useammassa jaksossa. 12 arkipäivää ylittävä osa lomasta voidaan sopia pidettäväksi 1.1. lomakauden kalenterivuotena ja seuraavan vuoden 1.5. välisenä aikana. 12 arkipäivää ylittävä osa lomasta voidaan sopia pidettäväksi viimeistään vuoden kuluessa lomakauden päättymisestä (eli 30.9. mennessä seuraavana vuonna).

Vuosilomapalkka

Vuosilomapalkka on lain mukaan maksettava ennen loman alkamista. Kuitenkin enintään kuuden päivän pituiselta lomalta lomapalkka voidaan maksaa yrityksen normaalin palkanmaksun mukaisesti.

Vuosiloman ajalta työntekijälle maksetaan vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkka. Se, miten lomapalkka ja lomakorvaus lasketaan, riippuu työntekijän palkkaustavasta. Lomapalkan ja lomakorvauksen määrä on sidoksissa työntekijän ansioihin.

Lomaraha ei perustu vuosilomalakiin. Se on työehtosopimuksissa tai paikallisesti sovittu lisä, joka maksetaan yleensä kesäloman yhteydessä.

On hyvä myös muistaa, että työnantajan tulee toimittaa työntekijälle laskelma, josta ilmenee lomapalkan tai lomakorvauksen suuruus ja sen määräytymisen perusteet.

Työnantajan on lisäksi pidettävä vuosilomakirjanpitoa työntekijöidensä vuosilomista, niitä täydentävistä lisävapaapäivistä ja säästövapaista sekä vuosilomalain perusteella määräytyvistä palkoista ja korvauksista. Vuosilomakirjanpidosta on käytävä ilmi vuosilomien pituudet sekä ajankohdat, lisävapaapäivien määrä ja ajankohdat sekä vuosilomapalkkojen ja -korvausten suuruus ja niiden määräytymisen perusteet. Työntekijälle on annettava selvitys vuosilomakirjanpidosta, jos tämä sellaista pyytää.

Vuosilomalaki määrittää myös paljon muita asioita edellä mainittujen lisäksi.

Mikäli jokin vuosilomiin liittyvä asia askarruttaa, niin olethan meihin yhteydessä, käydään yhdessä läpi ?

Kesäterveisin, Profitcountin palkkatiimi